ระยะเวลาการให้เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษี
***กรุณากรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เพื่อเปิดการขอเครดิตให้เร็วขึ้น***

 

เอกสารประกอบการขอเครดิต

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาใบจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสัญญาเครดิต

  1. ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชนต้องสั่งซื้อกับทางบริษัท ครั้งที่ 4 ขึ้นไป ถึงจะสามารถขอเครดิตได้
  2. กรณีมียอดค้างชำระเกินกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เครดิต
  3. ผู้ซื้อหากไม่ได้ชำระเงินตามเงื่อนไขการได้รับเครดิตแล้วนั้น บริษัทสามารถคิดดอกเบี้ยรวมถึงค่าบริการทางกฏหมายเป็นเงิน 2% ต่อเดือนของยอดที่ผิดนัดชำระ


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy