Welcome to Smart Science Co., Ltd.
"We are your Life Science Researh Partner"
ศูนย์รวมสารเคมีและวัสดุเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  การเกษตร และการแพทย์ 
 
 
บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสารเคมี รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โดยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทชั้นนำต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุนและรองรับการเติบโตของงานวิจัยทั้งทางด้านการแพทย์ การเกษตร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
  
 

Our Suppliers

Our Products

Our Customers